รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  งบประมาณ 59,500.00 บาท เบิกจ่าย 54,060.00 บาท คงเหลือ 5,440.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 5,100.00 12  ก.ย. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 48,960.00 12  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved