รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่้ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ 6,400.00 บาท เบิกจ่าย 4,200.00 บาท คงเหลือ 2,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์(ชดใช้เงินทดรอง) 3,060.00 24  ส.ค. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ธนา ฟุ้งเฟื่อง 1,140.00 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved