รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานอาชีพจากการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ร.ร.บ้านแคนา  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 5,000.00 19  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved