รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,995.00 บาท คงเหลือ 5.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดรุณี จันทร์แก้ว 385.00 12  ก.ย. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดรุณี จันทร์แก้ว 4,610.00 16  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved