รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding "Achievement Awards"  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,040.00 บาท คงเหลือ 7,960.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง 2,040.00 26  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved