รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-3 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และตำแหน่งร  งบประมาณ 58,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,480.00 บาท คงเหลือ 53,720.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.ทองกร เตชปัญโย 750.00 9  ก.ย. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ทองกร เตชปัญโย 1,750.00 9  ก.ย. 2565
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ทองกร เตชปัญโย 1,980.00 20  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved