รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  งบประมาณ 27,000.00 บาท เบิกจ่าย 26,520.00 บาท คงเหลือ 480.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการอบรม-นส.นะดา ใบหวัง 26,520.00 24  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved