รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (700004)  งบประมาณ 189,360.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.พ.65 180,000.00 16  มี.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนก.พ.65 9,000.00 16  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved