รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรีมเอเชีย กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.สมฤดี อยู่ดี 6,000.00 8  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved