รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2565) พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซนต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อเดือน  งบประมาณ 189,360.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.65 180,000.00 9  ก.พ. 2565
2 ประกันสังคมเดือนม.ค.65 9,000.00 9  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved