รายการเบิกจ่าย
 กลับ   สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา งบดำเนินงาน PO 7016894054   งบประมาณ 415,720.00 บาท เบิกจ่าย 415,720.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อสื่อ 415,720.00 2  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved