รายการเบิกจ่าย
 กลับ   วัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน งบดำเนินงาน PO 7016845632 ร.ร.บ้านพนาทักษิณ  งบประมาณ 16,330.00 บาท เบิกจ่าย 16,330.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ 16,330.00 11  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved