รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน PO 7017010709 ร.ร.วัดกำแพง  งบประมาณ 500,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 500,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved