รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน PO 7017007588 ร.ร.บ้านกูแบสาลอ  งบประมาณ 500,000.00 บาท เบิกจ่าย 500,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 500,000.00 24  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved