รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)  งบประมาณ 109,797,300.00 บาท เบิกจ่าย 109,797,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนเดือนต.ค.64+ค่าครองชีพ 11,860,385.00 19  ต.ค. 2564
2 ค่าตอบแทนเดือนต.ค.64+ค่าครองชีพ 11,796,295.00 17  พ.ย. 2564
3 รับคืนเงินพนง.เดือนต.ค.64(นางซากีนะห์ ยะดารอ) -16,760.00 19  พ.ย. 2564
4 ค่าตอบแทนเดือนพ.ย.64(จ้างใหม่ 2 ราย) 15,600.00 20  ธ.ค. 2564
5 ค่าตอบแทนเดือนธ.ค.64 11,822,160.00 20  ธ.ค. 2564
6 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64 -5,215.16 28  ธ.ค. 2564
7 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64 -7,519.35 28  ธ.ค. 2564
8 รับคืนเงินพนง.พี่เลี้ยงเดือนธ.ค.64 -1,942.26 28  ธ.ค. 2564
9 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.ฟารีดา กอตอนีลอ) -6,420.65 10  ม.ค. 2565
10 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ฮามีซา การดี) -6,590.97 10  ม.ค. 2565
11 รับคืนเงินพนง.เดือนธ.ค.64(นส.ซูซีลาวาตี เจะยิ) -7,163.87 11  ม.ค. 2565
12 ค่าตอบแทนเดือนม.ค.65 11,402,571.94 17  ม.ค. 2565
13 รับคืนเงินพนง.พี่เลี้ยงเดือนธ.ค.64(นางดารณี เจ๊ะมี) -4,836.13 17  ม.ค. 2565
14 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.นพมาศ ติวงษ์) -6,753.55 2  ก.พ. 2565
15 ค่าตอบแทนพนง.เดือนต.ค.64-ม.ค.65(ตกเบิก) 1,908,608.39 4  ก.พ. 2565
16 ค่าตอบแทนเดือนก.พ.65 11,874,655.00 4  ก.พ. 2565
17 ค่าตอบแทนเดือนก.พ.65(นส.สุภัคชญา เจริญสุข) 12,214.29 18  ก.พ. 2565
18 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนต.ค.64-ม.ค.65(นส.ซัมซูรีย์ มะสีละ) -650.32 23  ก.พ. 2565
19 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนต.ค.64-ม.ค.65(นายอายีดี ลีกามิง) -1,195.16 23  ก.พ. 2565
20 รับคืนเงินค่าครองชีพเดือนต.ค.64-ม.ค.64 -8,700.00 23  ก.พ. 2565
21 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนก.พ.65(นายอายีดี ลีกามิง) -27,260.00 23  ก.พ. 2565
22 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.ไอมีเนาะ ดอเลาะ) -5,236.13 24  ก.พ. 2565
23 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.อัลมิตรา มะแซ) -5,654.19 24  ก.พ. 2565
24 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.จิราภรณ์ อาลี) -5,496.77 24  ก.พ. 2565
25 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ฮามีเนาะ ซาราเซะ) -5,233.55 24  ก.พ. 2565
26 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ซารีฮะ เปาะแต) -6,916.13 24  ก.พ. 2565
27 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นายนูวาวี ยูนุ) -4,645.17 1  มี.ค. 2565
28 ค่าตอบแทนเดือนมี.ค.65+ค่าครองชีพ 11,879,405.00 10  มี.ค. 2565
29 รับคืนเงินพนง.ครูพี่เลี้ยงเดือนม.ค.65(นายอายีดี ลีกามิง) -6,789.68 10  มี.ค. 2565
30 ค่าตอบแทนพนง.ปี 2563 (ศอ.บต.) 244,524.83 10  มี.ค. 2565
31 รับคืนเงินค่าครองชีพเดือนต.ค.64 -120.00 28  มี.ค. 2565
32 รับคืนเงินค่าครองชีพเดือนพ.ย.64 -120.00 28  มี.ค. 2565
33 รับคืนเงินค่าครองชีพเดือนธ.ค.64-ม.ค.65 -240.00 28  มี.ค. 2565
34 รับคืนเงินค่าครองชีพเดือนก.พ.65 -120.00 28  มี.ค. 2565
35 ค่าตอบแทนเดือนเม.ย.65 11,865,053.00 7  เม.ย. 2565
36 ค่าตอบแทนเดือนพ.ค.65 11,931,685.01 17  พ.ค. 2565
37 รับคืนเงินพนง.เดือนพ.ค.65(นักจิตฯ) -13,948.39 26  พ.ค. 2565
38 ค่าตอบแทนเดือนมิ.ย.65 11,939,388.33 16  มิ.ย. 2565
39 เดือนมิ.ย.65(เข้าใหม่ 2 ราย) 13,200.00 1  ก.ค. 2565
40 ค่าตอบแทนพนง.เดือนก.ค.65(บางส่วน) 1,387,081.64 6  ก.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved