รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  งบประมาณ 59,449,300.00 บาท เบิกจ่าย 23,639,920.00 บาท คงเหลือ 35,809,380.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนเดือนต.ค.64+ค่าครองชีพ 11,860,385.00 19  ต.ค. 2564
2 ค่าตอบแทนเดือนต.ค.64+ค่าครองชีพ 11,796,295.00 17  พ.ย. 2564
3 รับคืนเงินพนง.เดือนต.ค.64(นางซากีนะห์ ยะดารอ) -16,760.00 19  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved